فعالان جوامع مدنی از پیمان توکیو در رابطه با استخراج معادن افغانستان استقبال کردند

امروز فعالان از موافقت نامه ای استقبال می کنند که نقطۀ عطفی در حکومت داری خوب افغانستان در سکتور استخراج معادن می باشد، مگر هشدار می دهد که دخیل ساختن جامعۀ مدنی ، نشر معاملات و حفاظت ازمسایل زیست محیطی و اجتماعی از عوامل بسیار مهم در موفقیت حکومتداری خوب این سکتور می باشد.

نمایندگان 70 کشور در کنفرانس روز یکشنبۀ توکیو گردهم آمدند تا در همکاری انکشاف آینده افغانستان پس از 2014  تصمیم گیری نمایند، این در حالیست که اکثریت نیروهای بین المللی بعد از سال 2014 خاک این کشور را ترک می نمایند.چارچوب حساب دهی متقابل در این کنفرانس که بالای آن موافقت صورت گرفت شامل تعهد سرنوشت سازبرای تهیه پلان پیرامون چگونگی مدیریت خوب سرمایه معدنی افغانستان می باشد این امریست که جامعه مدنی خواستار آن می باشد.

بر گفتۀ الینور نیکول " از سازمان گلوبل ویتنس این امر، گامی بسیار مهم در تثبیت حسابدهی سکتور معادن افغانستان می باشد مگر چالش در جزئیات است و مشخصات پلان آینده حائز اهمیت زیاد می باشد. و ما حد اقل، درپی تعهد در شفافیت کامل در تمامی معاملات و مشاوره با جامعه مدنی محلی خواهیم بود."

در بیانیه پایانی کنفرانس، سکتور استخراجی به عنوان گردانندۀ اولیۀ رشد اقتصادی کلی و دوام دار و بوجودآورندۀ فرصت های کاری در کشورشناخته شد. با وجود استقبال از این امر، فعالان مدنی هشدار دادند که صرفاً تأکید بر بدست آوردن پول ممکن است ثبات و دوام این سکتور را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفتۀ یما ترابی از سازمان دیدبان شفافیت افغانستان " ما در جاهای دیگر شاهد بوده ایم که انکشاف سریع این بخش بدون تاًمین مسائیل اجتماعی و زیست محیطی ممکن است باعث اختلاف و فساد شود. برای اجتناب از این سناریو در افغانستان، مسئلۀ بسیار مهمی که در این مورد وجود دارد این است که بهای هجوم از بهره برداری این منابع را باشندگان محل نپردازند.

فعالان همچنین از جامعۀ مدنی خواستند تا نقش فعالی در ترتیب و نظارت از این برنامۀایی که در پیش رو است داشته باشند.

کاترینا کوای از انستیتیوت دیدبان عواید اظهارداشت" جامعۀ مدنی قدرتمند می تواند نقش کلیدی در نظارت از پروژه های استخراجی به نفع مردم ایفا کند و معاملات پر نفع در سکتور استخراجی  را برای افغانستان تامین نماید. وزارت معادن با شناختن جامعۀ مدنی به عنوان سهامدار با ارزشی در انکشاف سکتور استخراجی ما را روحیه بخشیده. اما باید انتظار داشت که آیا این اراده نیک تحت چارچوب پالیسی جدید معادن، به مشارکت سودمند مبدل خواهد گشت. جامعۀ بین المللی نیز باید با تداوم حمایت های خود در کار و ظرفیت سازی جامعۀ مدنی افغان را در دهه تحول کمک نماید.

پایان

 تماس: الینور نیکول 0044 (0)7872 600 870 و یا +44 (0)207 492 5880

 آدرس الکترونیکی [email protected]

سید اکرام افضلی شماره تماس +93 (0) 700 266 645 ،آدرس الکترونیکی [email protected]

یادداشت ها:

  1. گلوبل ویتنس برای جلوگیری از تنازعات مربوط به منابع طبعیی ، فساد و موارد مربوط نقض حقوق بشر و سو، استفاده از محیط زیست، تفتیش و تبلیغ می کند.

سازمان دیدبان شفافیت افغانستان یک سازمان جامعه مدنی در افغانستان است که برای ترویج حساب دهی،   شفافیت و صداقت در ارائه خدمات عامه، صنایع استخراجی و بخش بازسازی فعالیت می کند

انستیتوت نظارت بر عواید یک انستیتوت پالیسی ساز غیر انتفاعی بوده و سازمان های را در اداره موثر، شفاف و حساب دهی سکتور معادن چون نفت و گاز و منابع طبیعی برای منفعت عامه است، حمایت می کند.

  1. وزارت معادن به نامۀمشترک جامعۀ مدنی قبل از کنفرانس توکیو در تاریخ  11 June 2012   پاسخ داد. نکات عمدۀ آن، سؤال درمورد نظر آنها در چگونگی نقش جامعۀ مدنی در انکشاف سکتور استخراج معادن بود.
  2. تعهدات به چارچوب انکشاف صنایع استخراجی معادن در چوکات حساب دهی متقابل کنفرانس توکیو قابل دریافت است و بیانیۀ اصلی کنفرانس همچنین در وب سایت وزارت امور خارجۀ جاپان قابل دسترس می باشد.